SERVICE & SOLUTION

CEMENT PATCHING / งานฉาบปิดผิวด้วยซีเมนต์

งานซ่อมผิวคอนกรีตเนื่องจากสนิมขุม แล้วทำให้ผิวแตกร่อน โดยวิธีCement Patching