SERVICE & SOLUTION

MOISTURE PROTECTION / งานตัดความชื้น

งานตัดความชื้นของโครงสร้างด้วยวิธีStich Coring และเกร๊าท์ตัดความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นสู่เสา หรือผนังอาคาร ส่งผลให้อาคารมีอายุการใช้งานนานมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถทาสีเพื่อความสวยงานของโครงสร้างที่อยู่เหนือแนวที่ทำการตัดความขื้นได้