SERVICE & SOLUTION

EPOXY COATING / งานเคลือบผิวด้วยอีพ๊อกซี่

งานโค้ทพื้นอีกพ๊อกซี่ (Epoxy) เพื่อให้ผิวมีความแข็มแรงมากขึ้น ทำความสะอาดง่าย และมีความสวยงาม